Dialogue and Debate

Resources

Dialogue and Debate

Dialogue is sometimes confused with debate, but there are differences. सम्बाद र वादविवादलाई कहिलेकाहीँ एकै हो भनेर प्रयोग भएको सुनिन्छ तर यी दुबैमा तात्विक अन्तर छन् ।