पुनस्थार्पकीय बाल न्यायसम्बन्धी लिमा घोषणापत्र (Lima Declaration on Restorative Juvenile Justice)

Resources

पुनस्थार्पकीय बाल न्यायसम्बन्धी लिमा घोषणापत्र (Lima Declaration on Restorative Juvenile Justice)

पेरूको लिमामा सन् २००९ को नोभेम्बर ४ देखि ७ मा सम्पन्न पुनस्थार्पकीय बाल न्यायसम्बन्धी प्रथम विश्व सम्मेलन (First World Congress on Restorative Juvenile Justice) द्वारा पारित घोषणापत्रको Nepal Forum for Restorative Justice ले तयार पारेको नेपाली अनुवाद ।